search
for
 About Bioline  All Journals  Testimonials  Membership  News  Donations


Zoological Research
Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences
ISSN: 2095-8137
Vol. 42, No. 2, 2021, pp. 250-251
Bioline Code: zr21032
Full paper language: English
Document type: Erratum
Document available free of charge

Zoological Research, Vol. 42, No. 2, 2021, pp. 250-251

 en Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys
Zhang, Pei; Chen, Jie-Si; Li, Qi-Ye; Sheng, Long-Xiang; Gao, Yi-Xing; Lu, Bing-Zheng; Zhu, Wen-Bo; Zhan, Xiao-Yu; Li, Yuan; Yuan, Zhi-Bing; Xu, Gang; Qiu, Bi-Tao; Yan, Min; Guo, Chun-Xue; Wang, You-Qiong; Huang, Yi-Jun; Zhang, Jing-Xia; Liu, Fu-Yu; Tang, Zhong-Wei; Lin, Sui-Zhen; Cooper, David N.; Yang, Huan-Ming; Wang, Jian; Gao, Yu-Qi; Yin, Wei; Zhang, Guo-Jie & Yan, Guang-Mei

Keywords
 

 
© Copyright 2021 - Editorial Office of Zoological Research, Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences
Alternative site location: http://www.zoores.ac.cn/

Home Faq Resources Email Bioline
© Bioline International, 1989 - 2022, Site last up-dated on 11-May-2022.
Site created and maintained by the Reference Center on Environmental Information, CRIA, Brazil
System hosted by the Internet Data Center of Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, Brazil